Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOUTMAN INSPECTIE B.V.

 

Artikel 1. Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan Opdrachtnemer is gebonden uit hoofde van zijn beroep of een branche gerelateerde certificering.
 2. Informatie: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;
 3. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 4. Opdracht / Overeenkomst: iedere overeenkomst, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Diensten te verrichten.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten;
 6. Opdrachtnemer: Houtman Service, Houtman Inspectie, Houtman Advies danwel C. Houtman Service. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Houtman Service, Houtman Inspectie, Houtman Advies en/of C. Houtman Service, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 7. Diensten: alle door Opdrachtnemer (of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden) ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Diensten en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Diensten en verrichtingen.
 8. Schriftelijk: in geschrift of middels een Elektronisch communicatiemedium.
 9. Elektronisch communicatiemedium: email, Whatsapp, een aanvraagformulier via de Website.
 10. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.
 11. Website: de website van Opdrachtnemer, zijnde www.houtmaninspectie.nl.
 12. Producten: in de offerte en/of de Overeenkomst, of op de Website omschreven producten van Opdrachtnemer.
 13. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van christelijke en/of nationale feestdagen en/of collectieve verlofdagen.
 14. Offertetool: de applicatie op de website van Opdrachtnemer voor het aanvragen van een offerte door een gebruiker van de website.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige:

-aanbiedingen;

-Offertes;

-Overeenkomst(en);

-rechtsbetrekkingen;

tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 1. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
 2. De bepalingen van de offerte of Overeenkomst hebben voorrang boven de Algemene Voorwaarden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 4. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich jegens de Opdrachtgever ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.
 6. Diensten of andere leveringen die niet expliciet zijn omschreven in de offerte of overeenkomst maken geen onderdeel uit van de offerte of overeenkomst.
 7. Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 8. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
 9. Prijzen die via de offertetool of een vertegenwoordiger van Opdrachtnemer verkregen zijn, zijn indicatief en een prijs op basis van de door de gebruiker ingevoerde eenheden en onder voorbehoud van daadwerkelijke acceptatie door de directie van Opdrachtnemer. De uiteindelijke prijs wordt steeds berekend op basis van nacalculatie.
 10. Offertes, aanbiedingen en prijslijsten zijn steeds onder voorbehoud van druk, zet en/of typefouten, fouten in hard- en/of software, hoe ook genaamd.

 

Artikel 3. Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade en kosten die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens die door Opdrachtgever verstrekt is.
 4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijke gegevens.
 5. In geval van elektronische verzending van Informatie van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 7. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Informatie aan Opdrachtgever retourneren.
 8. De Opdrachtnemer heeft en behoudt het recht de door de uitvoering van de Dienst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij géén vertrouwelijke informatie ter kennis van derden buiten Opdrachtnemer wordt gebracht.

 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. De Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. De verbintenissen van de Opdrachtnemer zijn een inspanningsverplichting.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om Diensten te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.
 4. Zonder toestemming van de Opdrachtnemer mogen Diensten niet door de Opdrachtgever worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verricht.
 5. De Overeenkomst wordt uitgevoerd op Werkdagen.
 6. In de volgende gevallen:
 7. In geval van een onveilige situatie op de locatie waar de Dienst(en) dienen te worden uitgevoerd;
 8. In geval van (technische of fysieke) onuitvoerbaarheid van de Diensten;
 9. In geval van ontoegankelijkheid van de locatie waar de Dienst(en) dienen te worden uitgevoerd;
 10. In geval dat derden werkzaamheden uitvoeren op de locatie waar de Dienst(en) dienen te worden uitgevoerd;

is de Opdrachtnemer steeds gerechtigd de Dienst(en) op te schorten en is de Opdrachtnemer gerechtigd om voor de vertraging en per ingepland dagdeel een bedrag van € 900,- exclusief btw wegens meerwerk door te belasten aan Opdrachtgever.

 

Artikel. 5. Regelgeving

Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.

 

Artikel 6. Intellectueel Eigendom / Gebruiksrecht Producten

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, tekeningen, schema’s, berekeningen, modellen, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, rapportages, templates en andere Producten. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet exclusief en een niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de verstrekte producten.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Diensten door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden. De verstrekte producten mogen enkel worden gebruikt en verwerkt voor het doel zoals vastgesteld in de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever mag de Producten slechts gebruiken voor eigen gebruik, verveelvoudigen voor eigen gebruik, ten behoeve van (voor eigen gebruik noodzakelijke) back up en/of beveiligingsdoeleinden. Het gebruiksrecht geldt zolang de Opdrachtgever tijdig en volledig aan zijn betalingsverplichtingen conform de factuur heeft voldaan.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt mede begrepen maar niet hiertoe beperkt (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van één of meer personen, storingen in het computernetwerk, epidemie, pandemie en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Opdrachtnemer.
 3. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Diensten afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 8. Termijnen

 1. Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om:

(a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of

(b) de noodzakelijke Informatie tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen,

dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

 1. Termijnen waarbinnen de Diensten dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en expliciet tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en schriftelijk overeengekomen is.
 2. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Diensten door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 3. Indien de Opdrachtgever kwalificeert als een consument, dan geldt in afwijking van het vorige lid voor Opdrachtgever een verjaringstermijn van één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.
 4. Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval nadat 10 kalenderjaren zijn verstreken na de dag waarop de opdracht door voltooiing of anderszins is geëindigd.

 

Artikel 9. Honorarium en (on)kosten

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Diensten worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs.
 2. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Diensten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Diensten worden apart in rekening gebracht.
 3. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Diensten (tijdelijk) op te schorten.
 5. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

 

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of tenzij anders vermeld op de factuur.
 2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a e.v. van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 3. Als de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 250,-. Voor consumenten gelden de gewone wettelijke regels.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, of onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is om stukken binnen een wettelijke of overeengekomen termijn te deponeren in een (openbaar of besloten) register als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: winstschade, rentederving, imagoschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade, hoe ook genaamd.
 3. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer het in voorkomende geval verzekerde bedrag per aanspraak overschrijden.
 4. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het gefactureerde en betaalde honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
 5. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht, met een maximum van tweeduizendvijfhonderd euro en nul eurocent.
 6. Onder directe schade wordt verstaan:

– de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade;

– de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

– de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.

De directe schade bedraagt in geen geval meer dan vijfentwintig honderd euro

 1. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 3. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Diensten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 6. Het bepaalde in de leden 1 t/m 9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.
 7. In geval van een (vermoedelijke) toerekenbare tekortkoming of in geval van (vermoedelijke) aansprakelijkheid op grond van de wet is de Opdrachtgever steeds gehouden een schriftelijke en deugdelijk onderbouwde ingebrekestelling te sturen aan Opdrachtnemer en een redelijke termijn te stellen waarbinnen de Opdrachtnemer de tekortkoming kan wegnemen, danwel anderszins in staat wordt gesteld een oplossing te bieden. Als redelijke termijn wordt in beginsel een termijn van 30 dagen gegeven.

 

Artikel 12. Opzegging

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt door opzegging of anderszins door toedoen van Opdrachtgever voordat de Opdracht is voltooid, is blijft Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven prijs.
 3. Als Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan:

– heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Diensten aan derden;

– is Opdrachtnemer gerechtigd de tot dan toe verrichte werkzaamhede en gemaakte kosten te factureren en zijn deze direct opeisbaar.

– is de Opdrachtnemer gerechtigd om de Dienst(en) en/of het onderligende project af te melden bij de bevoegde instanties, e.e.a. overeenkomstig de Beroepsregelgeving.

bij de  van de overeenkomst aan de zijde van

Voorwaarde voor het recht op medewerking tot overdracht als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

 

Artikel 13. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Informatie of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

Artikel 14. Elektronische communicatie en Depot

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van een Elektronisch Communicatiemedium met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor een Elektronische Communicatiemedium benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
 3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) stukken en het (digitaal) deponeren daarvan in een (openbaar / besloten) register, of door derden beschikbaar gestelde (openbare/besloten) registers.
 4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 5. De gegevens uit de computersystemen van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door Opdrachtnemer verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.

 

Artikel 15. Overige bepalingen

 1. Indien de Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Diensten verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Diensten betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, Diensten te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
 3. Indien de Algemene Voorwaarden in meerdere talen beschikbaar gesteld worden, dan is in geval van verschil of tegenstrijdigheid de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 4. Bepalingen in de Overeenkomst die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van schriftelijke of digitale bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de gewijzigde algemene voorwaarden en deze te accepteren. Indien Opdrachtgever de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert dient hij dat binnen 30 dagen schriftelijk aan de Opdrachtnemer mede te delen. In dat geval hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te beëindigen door deze te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer zich binnen 8 dagen na de mededeling alsnog bereid verklaart de Overeenkomst onder de oude voorwaarden te continueren. Ontbinding dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de in de tweede zin van dit lid bedoelde mededeling.

 

Artikel 16. Derdenbeding Medewerkers

 1. Medewerkers van Opdrachtnemer kunnen de bepalingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden inroepen jegens Opdrachtgever, als ware zij zelf Opdrachtnemer van Opdrachtgever.
 2. Een beroep op het eerste lid van dit artikel mag nimmer ten nadele strekken van Opdrachtnemer, hoe ook genaamd en e.e.a. in de meest brede zin van het woord.

Artikel 17. Toepasselijk recht / forumkeuze

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Versie januari 2022

Chat openen
Whatsappen?
Hallo! Hoe kan ik je helpen?
Zoek je een prijs voor een Scope 12 inspectie?
Vul dan het offerte formulier in, en je ontvangt direct een offerte in je mail. Net zo handig toch?

Mocht je andere vragen hebben, dan hoor ik het graag!