De belangrijkste aspecten van NEN 1010

elektrische installatie keuren

NEN 1010, dé norm voor laagspanningsinstallaties

Wanneer u een nieuwe elektrische laagspanning installatie laat plaatsen, dient er een opleverinspectie plaats te vinden conform NEN 1010. Deze keuring is wettelijk verplicht om bij oplevering van nieuwe installaties of ingrijpende veranderingen te voldoen aan de NEN 1010. Echter is het geen wet, maar een norm die door het bouwbesluit is aangewezen om toegepast te worden op laagspanningsinstallaties. Het zijn minimum veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie moeten voldoen.

  • NEN 1010 is de algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of verandering van de bestaande installatie voldoet aan de wettelijke eisen;
  • Voorkom mogelijke schade doordat bijvoorbeeld installatiefouten al tijdens voltooiing installatie worden geconstateerd.

NEN normen elektra, Nederlandse richtlijnen voor: 

  • Het aanleggen van een veilige laagspanningsinstallatie;
  • Uitvoering van reguliere controles bij laagspanning installaties;
  • Inspectie bij oplevering van projecten.

Met een laagspanningsinstallatie worden er elektrische installaties bedoeld met wisselspanningen tot 1000 Volt en gelijkspanning tot 1500 volt. Een algemene elektrotechnische installatie binnen een huis of bedrijfsgebouw valt hieronder. NEN 1010 is niet van toepassing op bijzondere installaties, zoals installaties op schepen, elektrische uitrusting van machines etc. Op deze installaties zijn andere normen van toepassing.

Na de aanleg of aanzienlijke verbouwing van uw elektrische laagspanningsinstallatie kunt u eenmalig een NEN 1010 keuring te laten uitvoeren. Het rapport dient u goed te bewaren voor eventuele calamiteiten waarbij u bepaalde zaken moet kunnen aantonen aan uw verzekeraar.

De norm NEN 1010 geldt voor nieuwe installaties, terwijl NEN 3140 wordt gebruikt voor bestaande installaties. Een elektrische installatie mag worden gekeurd aan de hand van de norm die van kracht was tijdens de aanleg van de installatie. Bij het ontwerpen en aanleggen van een elektrische installatie is de norm NEN 1010 van toepassing. De NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een elektrotechnische installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de keuring van bestaande installaties.

Ja, een NEN 1010 keuring is verplicht. De veiligheid van elektrische installaties in woon- of werkomgevingen moet uiteraard gewaarborgd worden. Vanuit het Bouwbesluit (bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu) is verplicht gesteld dat een nieuwe elektrische installatie aan de eisen van de NEN 1010 normering voldoet. Met een NEN 1010 keuring, en het daaruit opgestelde rapport, kunt u aantonen dat de installatie bij oplevering voldoen aan de wettelijke eisen. Alhoewel NEN 1010 een norm is en dus geen wet, ligt er met het bouwbesluit een wettelijke basis voor een eerste keuring van elektrische installaties.

NEN 1010 geeft eisen voor het ontwerp en de aanleg van elektrische laagspanningsinstallaties zodanig dat een bedrijfszekere installatie wordt verkregen, zonder gevaar voor elektrische schok (elektrocutie) en zonder het risico dat brand wordt veroorzaakt.

NEN 1010-8 (deel 8) voorziet in aanvullende eisen, maatregelen en aanbevelingen voor het ontwerp en de bouw van laagspanningsinstallaties, waaronder de lokale productie en opslag van energie voor het optimaliseren van de energie efficiëntie. De huidige energietransitie zorgt voor meer belasting van het net. In deel 8 wordt er ook gekeken naar de veranderende behoeftes van gebruikers. Energie kan namelijk bij veel bedrijven een stuk efficiënter worden gebruikt. Dit geldt ook voor huishoudens.

De NEN 1010 norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere woningen, kantoren, andere gebouwen, terreinen, oplaadpunten enzovoorts. Zoals eerder te lezen was, richt de NEN 1010 zich op de inspectie van nieuwe installaties. Met een NEN 1010 kunt u als aannemer of installatie-eigenaar aantonen dat de geplaatste installatie daadwerkelijk voldoet aan alle eisen.

Laat je installatie keuren door een erkend inspectiebedrijf​

Een NEN 1010 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel (VP), dat over de deskundigheid beschikt om deze keuring uit te voeren. Houtman Inspectie is een onafhankelijk en gecertificeerd inspectiebedrijf. Wij richten onze keuringen met name op het veilig gebruik van de installatie.

elektrische installatie keuren

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven